/Files/images/novini_14/62863636_526629gqzns4h1i9.gif


Планування роботи директора ліцею

/Files/images/novini_14/12345images (1).jpgУ Законі України «Про загальну середню освіту» (розділ IV ст. 19) визначено, що одним з учасників навчально-виховного процесу є керівник загальноосвітнього навчального закладу. У статті 39 пункту 1 зазначається дещо інша назва посади керівника ЗНЗ: «Керівництво ЗНЗ здійснює директор», що підтверджено також пунктом 57 Положення про загальноосвітній навчальній заклад і Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 .

Керівник — це менеджер, який організує, координує діяльність людей для досягнення професійних успіхів, результатів. Сучасний характер суспільного розвитку висуває до керівника більш значущі вимоги. Всі нові тенденції громадського життя зробили його роботу незрівнянно більш складною і відповідальною. Підвищилися і вимоги, запропоновані до цієї посади.

Згідно з нормативними документами висуваються завдання управлінської діяльності, які повинен вирішувати директор школи:

• організація та керівництво навчальним процесом;

• організація та удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;

• підбір та розстановка педагогічних кадрів та допоміжного персоналу, відповідальність за рівень їх кваліфікації;

• розробка та затвердження навчальних програм та навчальних планів;

• матеріально-технічне забезпечення та оснащення навчального процесу;

• створення у закладі необхідних умов для роботи підрозділів громадського харчування та медичних закладів, контроль за їх роботою з метою охорони та укріплення здоров'я учнів та працівників закладу;

• сприяння діяльності педагогічних колективів та методичних об'єднань;

• керівництво діяльністю дитячих та молодіжних суспільних організацій.

Рішення вище означених завдань потребує від керівника навчального закладу наступних професійних якостей:

• управлінська компетентність;

• досвід педагогічної роботи в школі;

• широкий кругозір;

• знання психології та педагогіки;

• організаторські здібності;

Ідея компетентісно орієнтованої освіти — одна із відповідей системи освіти на соціальне замовлення.

Проблему визначення рівня професійної компетентності керівників системи загальної середньої освіти, його співвідношення з рівнем професійної кваліфікації та вдосконалення професіоналізму досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені в різні періоди функціонування системи освіти: В. I. Бондар, I. П. Жерносек, Л. М. Калініна, Л. М. Карамушка, Л. I. Даниленко, В. Ю. Кричевський, В. I. Маслов, Є. П. Тонконога, О. I. Мармаза, Г. В. Федоров, О. В. Карпенко, 0.1. Лук'яненко, Л. I. Денисович, М. Д. Бертадська, Г. В. Єльнікова.

Професіоналізм — це показник якості професіонала, що визначається рівнем оволодіння ним змістом праці і засобами вирішення професійних завдань (за Н. В. Кузьміною).

Поняття «професійна компетентність» у педагогічній науці, на думку В. М. Віденського, розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають:

• результативність праці;

• обсяг навичок виконання завдань професійної діяльності;

• комплекс знань і професійно значущих якостей особистості;

• напрям професіоналізації;

• єдність теоретичної і практичної готовності до праці .

/Files/images/novini_14/IMG_6450.jpgВизначаючи поняття професійної компетентності, академік РАО С. Я. Батищев включає до його структури не тільки компоненти кваліфікації спеціаліста (професійні навички як досвід діяльності, вміння і знання), а і соціально-комунікативні, індивідуальні здібності, що засвоєні та забезпечують самостійність професійної діяльності. Професійна компетентність, на думку вченого, є основою розвитку професійних якостей особистості .

Вивчення професійної компетентності керівників закладів з позицій системного підходу було предметом дослідження П. М. Щербаня. Професійну компетентність керівника закладу освіти дослідник розглядає як складну динамічну систему, що утворена з компонентів .

Компонентами професійної компетентності є

ЗНАННЯ:

• державного законодавства про освіту і виховання молоді;

• трудового законодавства;

• з педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності;

• змісту навчальних програм і підручників навчального закладу;

ОБІЗНАНІСТЬ

• з наказами та інструкціями Міністерства освіти України;

УМІННЯ

• виділяти головні проблеми та концентрувати зусилля колективу на їх розв'язання;

• заохочувати педагогів опановувати мистецтво навчання і виховання, передовий педагогічний досвід;

• створювати доброзичливий психологічний клімат у педагогічному і учнівському колективах;

ДОСКОНАЛЕ ВОЛОДІННЯ

• мистецтвом управління і керівництва.

/Files/images/novini_14/IMG_6473.jpg Керівник сучасного освітнього закладу — центральна фігура всього освітнього процесу. Він повинен уміти розв'язувати різноманітні управлінські проблеми, уміти не тільки керувати освітнім закладом з усталеними традиціями та укладом, але і перевести його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знань теорії та практики управління, певних особистісних якостей. Дуже важливі особистісні якості керівника навчального закладу, які забезпечують мотиваційне управління. Керівник освітнього закладу — це не тільки посада, але і професія.

Особа керівника, його професійні та моральні якості можуть служити основою для згуртування педагогічного колективу, успішного рішення в сучасних умовах складних задач навчання та виховання нових поколінь громадян країни. Негативні сторони в характері та стилі керівництва директора можуть привести до зниження ефективності роботи освітнього закладу, дискомфортності педагогічного колективу.

Як організувати діяльність всіх структурних підрозділів ( додаток №1) , не оминувши якихось дрібниць ?

Як оптимально організувати свій час директору школи , щоб успішно розв’язувати поставлені завдання і вимоги держави , як не заблукати у великому потоці інформації , як уміло поєднати в собі всі якості керівника і знайти час на вирішення різноманітних управлінських проблем , уміти не тільки керувати освітнім закладом , але й перевести його на якісно новий рівень .

На відміну від технічної системи , де роль керівника може успішно виконувати комп’ютер , школа - складна соціальна система, у якій працюють люди , а головним «товаром» є найголовніше з усього , оскільки від «якості» цього «товару» залежить майбутнє певного народу , нації , усього людства. Кожна соціальна система потребує управління , яке створить ефективні умови для діяльності педколективі та функціонування закладу освіти загалом . Тож стратегічною метою діяльності керівника , всього управлінського процесу є створення умов для реалізації остаточної мети функціонування організації.

У практиці кращих директорів все більш поширюється науковий, психолого-педагогічний підхід до управління колективом.

/Files/images/novini_14/IMG_6437.jpg Творчий підхід до керівництва школою передбачає, у першу чергу, уміння керівника знайти, виділити з безлічі справ і питань головне, найважливіше і найпотрібніше на даному етапі, своєчасно визначити, в чому сила і слабкість того чи іншого явища, сконцентрувати увагу колективу і вжити ефективних заходів з тим, щоб дати розвиток кращому.

Цьому сприяє чітко спланована діяльність керівника . Основний документ , яким керується вчитель при плануванні своєї роботи , ці річний план роботи закладу який є результатом роботи усього колективу . Зразок плану роботи школи на серпень місяць подано у додатку № 3 :

Діяльність школи має певну циклічність і повторюваність. Ті самі за формою заходи повторюються з певною періодичністю протягом навчального року. Але зміст цих заходів істотно різниться .

Зазначені заходи фіксуються в основному документі , розроблюваному директором школи - циклограмі роботи школи:

тиждень

день

І

ІІ

ІІІ

ІV

Понеділок

Наради Загальношкільні лінійки

Інструктивно - методичні

Семінари

Педради

Наради при директорові

Вівторок

Творча робота вчителів

Засідання методичної ради, творчої групи, методичних об’єднань

Середа

Навчання шкільного активу

Засідання органів шкільного самоврядування

Години спілкування

Світ і людина

енциклопедичні години

Пізнай себе

Етична година

Четвер

Батьківські збори

Робота батьківського всеобучу

Індивідуальні консультації , зустрічі

Засідання ради школи

Профорієнтаційна робота

П’ятниця

Масові суспільні заходи, вечори

Адміністративні наради

Санітарний день

Трудові десанти

Директор відповідно розробляє власну циклограму роботи на місяць ( зразок такого плану подано на серпень) :

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Підготовка школи до нового навчального року

1.

Контроль підготовки школи до нового навчального року

20-30.08

2.

Оперативна нарада :

  • Готовність навчально-матеріальної бази школи. Завгосп
  • Про організацію гарячого харчування та підвіз учнів.

Директор

  • Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році.
  • Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу Завуч
  • Забезпеченість учнів підручниками

Бібліотекар

25.08.

3.

Бесіди з вчителями :

- вимоги Стандарту освіти ,

- знання навчальних програм ;

- наявність навчально-методичного забезпечення

20-30.08.

За графіком

4.

Коригування заявки на курси підвищення кваліфікації.

До 01.09.

5.

Перевірка матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу :

- Акти на готовність школи, харчоблоку, вентиляційного, холодильного, електричного обладнання, на каналізацію та водогін, протоколи електровимірів, договір на харчування.

Укладання угод

- Виконання норм ТБ та сан.-гігієнічних вимог.

- Плани роботи кабінетів, внутрішня документація кабінетів

- Перевірка проходження вчителями медичного огляду , наявність медичних книжок

- облаштування території школи

20-30.08

6.

Підготовка до педагогічної ради :

- підготовка проекту рішення ;

- збір інформації щодо аналізу роботи школи

До 20.08.

7.

Коригування річного плану роботи

8.

Нарада з головами структурних підрозділів про першочергові завдання

25.08

9.

Забезпечення участі колективу у серпневих нарадах

Згідно плану райво

10.

Співбесіда з молодими фахівцями та новоприбулими вчителями

До 30.08

11.

Підготовка наказів :

- Про призначення вчителів.

- Про призначення тарифікаційної комісії.

До 30.08

12.

Оформлення особових справ новопризначених вчителів , учнів

За часом прийому

13.

Засідання педагогічної ради

31.08 .

14.

Підготовка тарифікаційних матеріалів

До 31.08.

15.

Підготовка розпоряджень щодо підготовки школи до нового навчального року

20 -30.08

16.

Обмін інформацією із заступниками директора :

  • Про організацію початку занять;
  • Підготовка до Свята знань.
  • Святкування Дня незалежності України
  • Матеріально-технічне забезпечення

Щоденно

Перелік основних заходів щодо організації навчального процесу в школі й нормативи часу для їхнього проведення наведено в таблиці:

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ

НА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Зміст діяльності

Кількість годин на тиждень

Уроки і підготовка до них

12 – 15

Робота з учителями

10 - 14

Робота з учнями

7 – 8

Робота з батьками

2 – 4

Господарські справи

8 – 10

поточні справи

6 – 7

наради

3

виїзди , виклики

2 - 6

Час перебування в школі

8 - 9

ЩОДЕННІ ТУРБОТИ ДИРЕКТОРА

1. Перевірка готовності школи до занять (огляд приміщень, перевірка явки вчителів , техперсоналу, вирішення невідкладних питань охорони праці і техніки безпеки),

2. Робота чергового адміністратора (журнал санітарно-гігієнічного стану, охорони праці і техніки безпеки)-

3. Контроль за виконанням наказів, розпоряджень по школі, рай(міськ)во, облуо, Міністерства освіти України.

4. Підведення підсумків дня. Коригування плану роботи.

5. Оперативна інформація і контроль.

6. Організація прийому і передачі чергування по школі.

7. Обмін інформацією з заступниками.

ЩОТИЖНЕВІ ТУРБОТИ ДИРЕКТОРА

1. Підсумки чергування по школі. Аналіз трудової дисципліни, дотримання вимог Статуту, правил внутрішньо-шкільного трудового розпорядку.

2. Апаратна нарада, аналіз виконання управлінських рішень.

3. Чергування по школі.

4. Виконання всеобучу.

5. Огляд навчально-матеріальної бази школи спільно 3 заступниками.

6. Контроль за виконанням наказів, рішень педагогічної ради, нарад при директорові, розпоряджень.

7. Проведення загально шкільних заходів.

8. Батьківський день.

Канікулярний період

1. Аналіз рівня знань, умінь, навичок, вихованості учнів,

2. Підготовка і проведення засідання педагогічної ради.

3. Аналіз відвідування класних учнівських зборів(вибірково).

4. Робота з батьками і громадськістю. Рейди до неблагополучних сімей.

5. Відвідування класних батьківських зборів(вибірково).

6. Робота шкільної бібліотеки (контроль за читанням учнів).

7. Охорона праці і техніка безпеки.

8. Вивчення громадської думки.

9. Підсумки вивчення системи уроків і системи роботи вчителів.

10. Надання індивідуальної адресної методичної допомоги вчителям.

11.Контроль за роботою медсестри.

12.Коригування планів роботи на семестр,

13.Контроль за веденням шкільної документації.

14. Аналіз шкільної преси.
15.0гляд наочності.

16. Контроль за ефективністю роботи методичних об'єднань, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду. Проведення співбесід з їх керівниками.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМЕСТР

1.Проведення директорських контрольних робіт, зрізи знань. Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів.

2.Контрольна за виконанням навчальних програм, лабораторно-практичних робіт.

3.Аналіз ефективності позакласної виховної роботи

4.Проведення (загальношкільних зборів, конференцій.

5.Контроль за виконанням всеобучу.

6.Аналіз виконання річного плану роботи школи (комплексно-цільових
програм). Коригування.

7.Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. (Підсумки у формі творчого звіту, творчого портрету, педагогічного рингу, методичного фестивалю, панорами тощо).

8.Аналіз фінансово-господарської діяльності і стану збереження матеріально-технічної бази.

9.Огляд навчальних кабінетів.

Для зручності директор школи має журнал –щоденник , який ведеться довільно .

ОРІЄНТОВНІ РОЗДІЛИ

ЖУРНАЛУ-ЩОДЕННИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

1.Особистий план роботи директора. Тижневі плани.

2.Облік проведення нарад при директорові. Нотатки.

3.Записи бесід із заступниками з найважливіших питань.

4.Записи бесід з учителями для періодичних обговорень стану роботи або з надзвичайних обставин.

5.Записи індивідуальних бесід з учнями з питань їхнього навчання і поведінки.

6.Записи про діяльність ради школи.

7.Записи про діяльність батьківського комітету.

8.Записи бесід з окремими батьками, опікунами.

9.Діяльність органів учнівського самоврядування.

10.Стан господарських справ.

11.Шефи і громадськість.

12.Замітки про районні наради, виклики.

13.Записи про відвідування майстерень, навчальних кабінетів, різних приміщень.

14.Думки, творчі знахідки з педагогічних питань (на основі участі в семінарах, відвідування інших шкіл, окремих уроків і заходів, читання літератури, особистих роздумів і пошуків).

Пам'ятка: що і коли зробити, дані обіцянки, де і коли побувати, з ким переговорити тощо.

План особистої роботи директора школи :

На підставі циклограми роботи школи на поточний рік і посадових обов'язків директора школи розробляються плани особистої роботи на рік, місяць, тиждень. Індивідуальний план є основним документом для обліку всієї роботи, виконуваної директором у навчальному році. Директор планує свою роботу в найбільш зручній для нього формі. Такий перелік слів допоможе директору спланувати свою діяльність на місяць , тиждень , день:

П'ятнадцять опорних слів

для планування роботи на тиждень

Проаналізувати :

- стан викладання

- рівень знань, умінь ,навичок;

- стан виховної роботи;

- ефективність роботи МО

Розробити :

- програму

- план дискусії, конференції

- план проведення тижня педагогічної майстерності;

- програму спостереження

- анкету;

- пам’ятку тощо

Скласти :

- план підготовки до педради;

- план роботи на тиждень;

- графік внутрішкільного контролю

Відвідати :

- уроки

- виховні заходи

- батьківські збори

- заняття гуртків, секцій

- засідання МО, творчої групи

Вивчити:

- стан викладання предмета

- стан виховної роботи в класі

- систему роботи вчителя

- досвід роботи вчителя

Узагальнити :

- Досвід роботи

- Матеріал тематичного вивчення

- Результати проведення контрольних робіт

- Матеріали тестування

Провести:

- засідання педагогічної ради;

- нараду при директорові

- семінар

- практикум

- ділову гру

- інструктаж

- консультацію

- співбесіду

- анкетування

- контрольні роботи

- зрізи знань

Проконтролювати :

- хід стажування

- дотримання техніки безпеки , санітарно-гігієнічного режиму

- виконання рішення педради

- виконання наказів, розпоряджень

Перевірити:

- класні журнали

- зошити учнів

- щоденники

- техніку читання

- виконання домашніх завдань

- дотримання режиму

- стан збереження підручників

- готовність кабінетів

Внести корективи:

- до плану

- до тематики

- до графіка проведення

Надати допомогу :

- Молодому вчителеві з питань

- Класному керівникові з питань

- Учнівському комітету

- Голові МО

Підготувати:

- Матеріали для тарифікації

- Накази, проекти , рішення

- Письмове розпорядження

- Засідання педради

- Нараду при директорові

- Доповідь

- Звіт

- Інформацію

Організувати :

- проведення екскурсії

- творчу поїздку

- роботу лекторію

- громадсько-корисну справу

- наставництво

- проведення олімпіад

Скоординувати :

- роботу заступника

- діяльність кл. керівників

- зусилля вчителів –предметників роботу МО

Запросити до школи :

- голову сільської ради

- керівника підприємства

- дільничого інспектора

- батьків тощо

Практикою роботи апробовано кілька форм таких планів.

Приклад одного з них наведено далі. Основна перевага такого плану – простота. Наведена форма планування дозволяє позбутися зайвих документів , об’єднати три плани в один і проводити планування з вказівкою конкретних термінів.

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ РОБОТИ НА ТИЖДЕНЬ

З/П

ЗМІСТ РОБОТИ

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

1.

Проведення власних уроків

9,10 класи

2.

Відвідування уроків

1 клас

( матеріали до наказу )

7 клас географія

3.

Відвідування виховних заходів

Заняття гуртка

( персональний контроль…

Година спілкування

6 клас

4.

Перевірка документації

МО вчителів початкових класів

Кл. журнал 5 клас

5.

Самоосвіта

Опрацювати…..

Огляд …

6.

Підготовка доповідей , інформацій , відповідей , звітів

Інформація про

попереднє працевлаштування випускників

7.

Участь у роботі нарад, семінарів, конференцій

Нарада при директорові

Хід підготовки до психолого-педагогічного семінару

8.

Підготовка і проведення педрад , нарад , зборів

Складання плану підготовки

Підготовка ділової гри (робота з групами вчителів )

9.

Робота із заступником директора

Перевірити готовність до вивчення стану викладання предмета

Підготовка матеріалів до педагогічної виставки

10.

Робота з педагогічними працівниками

Бесіда з учителем 1 класу

Організація предметного тижня

11.

Робота з учнями

Перевірка зовнішнього вигляду

Індивідуальна робота з …

12.

Робота з батьками

Класні збори

13.

Фінансово-господарська діяльність

Робота котельні,

енергозбереження

Оформлення кабінету …

14.

Кого куди направити, зателефонувати

Вчитель музики – інститут ППО

15.

Непередбачена робота

План роботи директора на тиждень може мати схематичну форму (додаток № 2)

Спланувати свою щоденну діяльність можна і таким чином:

Понеділок

Конкретизація

День організаційно-педагогічних та методичних заходів

Перевірка готовності школи до занять ( огляд приміщень , явка на роботу персоналу )

Робота чергового адміністратора

Контроль за виконанням наказів, розпоряджень

Наказ №

Нарада при директорові

Основні питання

Педагогічна рада

Основні питання

Адміністративна нарада із заст.

Адміністративно - педагогічний консиліум ;

Співбесіди з учителями

ПІБ

Участь у колективних формах внутрішкільної методичної роботи

Робота шкільної бібліотеки

Основні питання

Контроль за ефективністю роботи МО.

Ділова документація

КЛ. журнали

Непередбачена робота

відрядження

Проведення власних уроків

Фінансово-господарча діяльність

Кого куди направити , зателефонувати

Підведення підсумків дня , коригування плану роботи

Оперативна інформація і контроль

Обмін інформацією із заступниками

Виконання Законів України ,наказів

Огляд навчально-матеріальної бази школи

Відвідування загально шкільних заходів ,їх аналіз

Збори ,конференції (семестр)

вівторок

День контролю за навчальним процесом

Відвідування уроків

Відвідування факультативів

Аналіз стану викладання навчальних предметів

Контроль за рівнем знань , умінь , навичок учнів

Перевірка шкільної документації

Непередбачена робота

Проведення власних уроків

Фінансово - господарча діяльність

Кого куди направити , зателефонувати

Підведення підсумків дня , коригування плану роботи

Оперативна інформація і контроль

Обмін інформацією із заступниками

СЕРЕДА

День самоосвіти і презентацій в державних установах

Самоосвіта

Робота з нормативними і директивними документами

Підготовка матеріалів на різноманітні заходи ( тез, доповідей, виступів, лекцій тощо)

Підготовка наказів

Участь у районних нарадах , семінарах

Презентація школи в державних установах та організаціях

Отримання індивідуальних консультацій

Творчі поїздки

Непередбачена робота

Огляд навчально-матеріальної бази школи

Проведення ,відвідування загально шкільних заходів

Контрольні роботи

Збори ,конференції

ЧЕТВЕР

День роботи з учнівським колективом, дитячими і юнацькими організаціями

Робота з навчкомом , органами самоврядування

Участь у заходах дитячих та учнівських організацій, об'єднань

Відвідування позакласних виховних заходів

Бесіди з класними керівниками

Бесіди з учнями

Непередбачена робота

Проведення власних уроків

Фінансово-господарча діяльність

Підведення підсумків дня , коригування плану роботи

Оперативна інформація і контроль

Обмін інформацією із заступниками

П’ЯТНИЦЯ

День адміністративно-господарської роботи, роботи з батьками

Огляд умов для навчально-виховної роботи ,праці

Перевірка дотримання санітарно –гігієнічних вимог, режиму і правил техніки безпеки

Вирішення фінансових питань

Нарада із завгоспом , техперсоналом

Засідання батьківського комітету

Загальношкільні, класні батьківські збори

Відвідування сімей учнів

Прийом і бесіди батьків

Аналіз і планування роботи школи і особистих завдань на наступний тиждень

Непередбачена робота

Проведення власних уроків

Фінансово-господарча діяльність

Підведення підсумків дня , коригування плану роботи

Оперативна інформація і контроль

Обмін інформацією із заступниками

Ефективність управління значною мірою

залежить від того , наскільки швидко

управлінець може виконати ту чи іншу дію

При особистісно орієнтованому управлінні пріоритетними завданнями керівника є:

• налагоджувати й постійно підтримувати доброзичливі взаємини з учителями , учнями, батьками, громадськими організаціями й трудовими колективами та спонсорами;

• провідне місце в своїй діяльності відводити створенню реальних умов для творчої роботи й розкриття здібностей кожного члена колективу;

• оперативно надавати допомогу членам свого колективу в подоланні труднощів;

• запобігати поділу членів колективу на «кращих» І «гірших»; консолідувати сили всіх і кожного зокрема на постійне вдосконалення навчально-виховної роботи;

• усіляко стимулювати підвищення кваліфікації вчителів і вдосконалення їхньої педагогічної майстерності;

• проявляти постійну чуйність і турботу про побутові умови всіх членів колективу;

• проявляти високу вимогливість до себе.

Управління освітою в сучасному світі практично неможливе без використання новітніх технологій, у тому числі й комп'ютерних. Систем управління , які б можна було використовувати у галузі освіти на Україні , не так багато.

/Files/images/novini_14/завантаження1.jpg Адже ефективність управління значною мірою залежить від того, наскільки швидко управлінець може виконати ту чи іншу дію. Прийняття рішень базується на основі певної кількості інформації, володіючи якою можна прийняти найбільш правильне рішення у певній

ситуації. Сама інформація може зберігатися або на паперових носіях, або у електронному вигляді на персональних комп'ютерах. Зрозуміло, що швидкість доступу до бази інформаційних даних набагато вища до інформації, що зберігається в електронному вигляді, але постає питання системи управління базою даних, адже сама по собі велика сукупність інформаційних даних практично непотрібна. Потрібна якісна система управління базою даних, яка знаходить у великому інформаційному просторі тільки ті дані, які потрібні користувачеві на основі певних запитів.

Отже , слово за науковцями . А поки що залишається працювати в ручному режимі.


Додаток № 1

П Л А Н

роботи директора школи на 20__/ 20__ навчальний рік

СЕРПЕНЬ

День

тижня

Дата , зміст роботи

понеділок

• Уточнення списків вчителів

27

Перевірка проходження вчителями медичного огляду , наявність медичних книжок

вівторок

21

Огляд готовності кабінетів до початку навчального року .

Складання карти з матеріально-технічного оснащення школи

· Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році

· Підготовка до педагогічної ради

· Співбесіда із заступником директора школи з метою обміну інформацію

28

Участь в установчій методичні нараді вчителів МО української мови та літератури

середа

22

Нарада директорів.

29

четвер

23

Нарада з головами структурних підрозділів про першочергові завдання

30

Педагогічна рада .

Коригування плану особистої роботи на рік .

П’ятниця

24 Підготовка розпоряджень

31

Довідки ( інформаційні , аналітичні , експрес): про працевлаштування випускників, паспорт школи , протоколи замірів опору заземлення ,заходи щодо пожежної безпеки ), про результати підготовки школи до нового навчального року

Управлінські рішення :

Накази :

· Затвердження положень МО

· Виступ на педагогічні й раді з аналізом роботи за попередній навчальний рік та завданнями на наступний

Розпорядження:

· Щодо проведення свята першого дзвоника , затвердження сценарію

· Щодо надання звітності педагогічними працівниками

· Щодо роботи їдальні , затвердження графіків роботи

· Запрошення гостей

· Щодо проведення вступних інструктажів з працівниками школи

· Щодо забезпечення участі педагогічних працівників у серпневих нарадах, конференції

· Щодо організації чергування

Установчі оперативні наради:

· Коригування планів роботи усіх підрозділів у відповідності до вимог нормативно-правових документів.

· Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо початку навчального року

Наради при директорові:

· Готовність навчально-матеріальної бази школи. Завгосп

· Про організацію гарячого харчування та підвіз учнів.

Директор

· Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році.

· Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

Завуч

Забезпеченість учнів підручниками Бібліотекар

Додаток № 3

Серпень

Управління інноваційними процесами в школі

Педагогічні ради

· Проблеми якості освіти в контексті сучасних вимог

· Затвердження завдань , плану роботи школи на рік та перспективного плану роботи школи на 5 років .

Адміністрація..

· Річний план роботи школи

Роботи з педкадрами, по підвищенню кваліфікації

· Співбесіди з новопризначеними вчителями.

· Нарада з питань до початку нового навчального року.

· Затвердження методичної теми. Складання плану роботи над науково-методичною проблемою.

· Районні МО, педагогічна конференція

Про призначення вчителів.

Про призначення тарифікаційної комісії.

Оформлення особ.справ.

Контроль і керівництво

Наради при директорові

· Готовність навчально-матеріальної бази школи.

· Про організацію гарячого харчування та підвіз учнів.

Директор

· Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році.

· Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

Заст..директора, бібліотекар

· Плани роботи кабінетів, внутрішня документація кабінетів (картотеки, каталоги…)

Контроль

Підготовка до навчання навчальних кабінетів:

· дидактично-навчальна база,

· оформлення,

· озеленення,

· виконання норм ТБ та сан.-гігієнічних вимог.

Адміністрація.. Зав.кабінетами. Комісія.

Робота з учнями

Забезпечення права особистості на освіту

· Комплектування класів.

Адміністрація.Кл.кервники.

· Контроль влаштування випускників школи.

Заступники. Кл.керівники.

· Набір 1 та 10 класів.

Заступник з навч.-вих.роботи.Директор.Кл.керівники.

· Видача підручників.

Бібліотекар.Кл.керівники.

Про прибуття вибуття учнів.

Виховна робота

· Підготовка до Свята знань.

· Святкування Дня незалежності України

Пед.організатор.Заступник з виховної роботи.

Самоврядування

Організація роботи президентської республіки та її підрозділів.

Пед.організатор.Заступник з виховної роботи.

Робота з батьками і громадськістю

· Батьківські збори по класам по організації навчання.

· Організація підписки педагогічної преси серед батьків

· Індивідуальні та групові консультації для батьків

Класні керівники

· Відвідування на дому учнів

Заступник з виховної роботи. Кл.керівники.

Адміністративно-господарча діяльність, безпека життєдіяльності

· Закінчення підготовки школи до навчального року.

· Ревізія пожежегасильного обладнання,

· Забезпечення їдальні продуктами

Харчування

Організація харчування, підвозу учнів

Директор.Завгосп.Зав.харчоблоком.Техперсонал.Зав.кабінетами.

· Акти на готовність школи, харчоблоку, вентиляційного, холодильного, електричного обладнання, на каналізацію та водогін, протоколи електровимірів, договір на харчування.

· Укладання угод

Кiлькiсть переглядiв: 5938

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

До кого Ви звернетеся за допомогою у виборі професії

Календар

Попередня Травень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031